BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNEGAARD

I RINGE.

BELIGGENHED

Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe kirke umiddelbart ud til Ringe

sø.

Den nuværende muremestervilla på stedet nedrives for at give plads til den nye bygning. Beplantning og stendigerne bevares så vidt muligt. Der vil dog ske flytning af enkelte træer og stendigerne vil

blive ændret ved den nye indkørsel.

Sognegårdens beliggenhed i kote 65 bliver markant lavere end kirkens beliggenhed i kote 77.

Hele det eksisterende stinet og vejnet i området vil blive bevaret og niveaufrit tilkoblet den nye sognegårds forplads,  peristylet.

Der vil blive gode tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder i nærheden. Foruden parkerings-pladsen i det åbne peristyl med hovedindgangen i Sognegården, kan der parkeres langs stendiget på Søvej, mellem Sognegården og Præstegården samt på parkeringspladsen ved den nordlige kirkegårdssti. Via det eksisterende stinet bliver der kort gangafstand imellem den nye Sognegård, Ringe kirke og Præstegården samt til de rekreative arealer omkring Ringe sø. ARKITEKTUR, MATERIALER OG FUNKTION

Bygningens placering, hævet 1 meter over Søvej på det skrånende terræn ned mod Ringe sø, og udformet som et U omkring et åbent peristyl hvorfra der er adgang til alle funktioner i bygningen, giver en optimal udsigt over søen og det omgivende landskab fra alle arbejdsog opholdsrum.

Udsigten vil opleves som opholdt man sig i et peripteros. Mod kirkegården og mod nord og syd fremtræder bygningen

ydmyg med det hovedsagligt lave facadeforløb og det traditionelle stråtag, som i øvrigt genfindes på museet i Algade på Ringe kirkes nordøstlige side.

 

ARKITEKT

JAN SKOVSENDE HANSEN

CAND ARCH, MAA PAR

LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY

TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49